فریلنسر

freelancer

4.4/5 (2 بازخورد)
تاریخ عضویت 2019-06-24

شعار خود را وارد کنید.

برنامه نویسی وب به مدت 10 سال

بازخورد مشتری

شرکت
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • 2019-12-21
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی بودن

شرکت
 کارفرمای خوب

استخدام کارفرمایان

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • 2019-08-29
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی بود